Konzorcium

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) je popredná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, s počtom študentov 8700. Jej hlavným cieľom je poskytnúť študentom vyššie vzdelanie v poľnohospodárstve a príbuzných oblastiach (európske štúdiá a regionálny rozvoj, potravinárstvo, biotechnológie, ekonomika a manažment, krajinná architektúra, krajinné inžinierstvo a technické smery). SPU tvorí 6 fakúlt, ktoré poskytujú vzdelávanie na 3 stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň). Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) je najmladšou fakultou univerzity s odbornými vedomosťami a kompetenciami v rámci politík EÚ so zvláštnym dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ (SPP). Odborníci z FEŠRR poskytujú vzdelávanie v uvedených oblastiach a na profesionálnej úrovni vedú školenia, konzultácie, semináre a konferencie, majú tak skúsenosti a zručnosti potrebné pre prácu s mladými ľuďmi.

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), jediná rakúska univerzita v oblasti manažmentu prírodných zdrojov a vedy o živote s približne 12 000 študentami (z toho 21% tvoria zahraniční študenti), má bohaté skúsenosti s koordináciou výskumu a vzdelávacími projektmi EÚ, riadením študentov a výmenou pracovníkov v rámci rôznych štipendijných programov. Na európskej úrovni sa BOKU aktívne zapája do rôznych sietí, so zamarením na relevantné témy v oblasti vzdelávania a výskumu. V súčasnosti BOKU ponúka 9 bakalárskych, 30 magisterských a 4 doktorandské programy.

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) ponúka v súlade s bolonským procesom bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium pre viac než 23 000 študentov; z tohto počtu viac než 2 400 sú zahraniční študenti, vrátane asi 400 študentov zo Strednej Ázie, z toho 319 z Kazachstanu a 31 z Uzbekistanu. K dispozícii je celkovo 19 študijných programov v anglickom jazyku. Univerzita je dlhodobo centrom štúdií v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva a v súčasnosti, v súlade s celosvetovými trendmi, ČZU v Praze rozšírila svoje vzdelávacie portfólio o oblasti ekológie a životného prostredia so zvláštnym dôrazom na ekonomiku poľnohospodárskeho a environmentálneho sektora, pre súkromné a štátne podniky, ako i medzinárodné inštitúcie.

Kazašská národná poľnohospodárska univerzita (KazNAU)

Kazašská národná poľnohospodárska univerzita (KazNAU) sa počas svojej 85 – ročnej histórie stala jednou z prvých univerzít v krajine, ktorá úspešne realizuje trojstupňový systém prípravy odborníkov Bc. – MSc. - PhD. KazNAU je jednou z popredných univerzít v Kazachstane s poslaním vytvárať podmienky pre rozvoj konkurencieschopných odborníkov, ktorí by boli žiadaní v sektore poľnohospodárstva, ako aj v sektore vedy a vzdelávania na celosvetovej úrovni. Ďalším poslaním univerzity je vývoj sociálne orientovaného, vysoko kultivovaného a tolerantného človeka. Univerzita sa stala uznávaným strediskom, ktoré vytvára vzdelávacie, vedecké a inovačné prostredie pre poľnohospodársko – priemyselný rozvoj krajiny. Univerzita má trvalé vzťahy so 105 univerzitami, vedeckými ústavmi a strediskami v západnej i východnej Európe, Severnej Amerike,

Ázii a v Tichomorí. V súčasnej dobe existuje 42 bakalárskych, 39 magisterských a 16 doktorandských študijných programov poskytovaných pre viac než 6000 študentov.

Štátna univerzita A. Baitursynova Kostanay (KSU)

Štátna univerzita A. Baitursynova Kostanay (KSU) je popredné vzdelávacie vedecké a metodické centrum v severnej časti krajiny. KSU tvorí 7 fakúlt, ktoré poskytujú 34 bakalárskych, 21 magisterských a 4 doktorandské programy. Univerzita je členom Európskej asociácie univerzít. Činnosť univerzity sa zameriava na uspokojovanie potrieb regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania kvality výskumu a vzdelávania. Fakulta poľnohospodárstva a biológie sa skladá zo 4 katedier. Katedra ekológie poskytuje dva študijné programy: "Ekológia" na bakalárskom stupni a "Geoekológia a environmentálny manažment" na inžinierskom stupni.

Štátna univerzita Alishera Navoia v Samarkande (SamDU)

Štátna univerzita Alishera Navoia v Samarkande (SamDU) je jednou z najstarších a najväčších univerzít v Uzbekistane. Aj keď oficiálne bola univerzita otvorená v prvých rokoch 20. storočia, jej korene môžeme spätne vypátrať v období vlády Ulughbeka v 14. storočí. Inštitúcia je domovom deviatich fakúlt. Univerzitu navštevuje viac než 10 000 študentov, ktorí študujú bakalárske a magisterské študijné odbory.

Karakalpacká štátna univerzita Berdakha (KarSU)

Karakalpacká štátna univerzita Berdakha (KarSU) je jednou z najväčších univerzít v Uzbekistane, ktorá sa nachádza v západnej časti krajiny. KarSU sa zameriava na prispôsobenie a rozvoj magisterského programu v oblasti geografických informačných systémov (GIS). Poskytované vzdelávanie zahŕňa bakalárske a magisterské kurzy zamerané na geografické informačné systémy, monitorovanie životného prostredia, ochranu a manažment prírody, pôdoznalectvo a využitie pôdy.